Projectes

Política de gestió


XAVIER ALSINA, S.A.
 concreta la seva Política Integrada en els següents principis:

  • Posicionar-nos al mercat com una empresa que prioritza en la qualitat i la preservació del medi ambient a través de la millora continua dels nostres processos.
  • Tenir com a objectiu prioritari la satisfacció de les necessitats dels nostres clients, tant externs com interns.
  • Capacitar i involucrar de forma permanent al personal de l’empresa. La consciencia ambiental i de qualitat de tots els treballadors es fomentarà amb un adequat pla de formació, educació i motivació.
  • Es fomentarà el millor ús de les matèries primes i els recursos naturals, tendint cap al desenvolupament sostenible mitjançant l’ús de tecnologies netes, la minimització de residus i el seu reciclat, recuperació i reutilització, la opció per a processos productius amb el mínim impacte ambiental possible.
    Compromesos amb la protecció del medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació, i amb un objectiu mediambiental de reducció del volum de residus produïts a les nostres obres.
  • Mantenir una política d’inversions que ens permeti la incorporació de les instal·lacions i els equips necessaris en cada moment, tenint en compte criteris ambientalment sostenibles.
  • Compromís amb la prevenció dels danys i el deteriorament de la salut, i la millora continua de la gestió de la SST i del rendiment de la SST.
  • Treballar d’acord amb les lleis, normatives aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui.

29 de març de 2017

Admin