Projectes

Durant la fase de construcció i demolició en obres, es produeix una gran quantitat de residus indiferenciats que s’aboquen directament a l’abocador. A Catalunya, l’any 1998, el sector de la construcció va generar més de 3 milions de tones de residus, xifra superior als residus sòlids urbans.

A l’actualitat, degut a la inèrcia i el mercat, la quantitat de residus d’obra i derivats reciclats són minoritaris, essent l’administració amb els abocador especialitzats i les empreses que volen implantar un sistema de gestió mediambiental, com seria la ISO 14000, els que tracten aquests residus.

A Xavier Alsina, S.A. som conscients de l’important afectació que suposen els residus de la construcció en el medi on treballem.  Per tal de minimitzar els impactes ambientals que suposen els residus inerts, contem amb una planta en la qual es gestionen. Disposem d’un recinte on inicialment s’emmagatzemen els residus els quals s’aboquen a una tolva receptora que alimenta la matxucadora, on posteriorment i segons el tipus de residus es realitzen diferents processos, mitjançant la plataforma de triatge, el molí o les crives. Els productes resultants són materials reutilitzables.

Des del 27 de novembre de 2009, Xavier Alsina S.A. compta amb la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, per a l’exercici d’activitat de PLANTA DE RECICLATGE d’enderrocs i runes de la construcció i excavació, amb el codi de gestor E-1135.09.

La planta de trituració de runes és mòbil, però es troba fixa per què resulta convenient el fet de portar les runes de les obres fins al terreny, tractar-les i reutilitzar-les a les mateixes obres. Això no priva que es pugui traslladar la planta  mòbil per a ser utilitzada en una obra en concret, si s’escau.

Admin