Projectes
Obres Palafrugell Pg. Cipsela i C/Chopitea
CipselaChopitea

Millora urbana del Pg. Cipsela de Llafranc

Urbanització íntegra del conjunt de l’àmbit del passeig.

L’àmbit de la intervenció abasta tot el front de mar entre la façana edificada i fins la línia de platja, inclòs els accessos a aquesta, prenent com a límit geogràfic a l’oest, la cruïlla c/ Pere Pascuet amb c/ Monturiol, i l’inici del c/ Francesc de Blanes, a l’est, la tanca del port, al nord, l’inici de la riera descoberta, la cruïlla del carrers Sta. Rosa amb Amadeus Vives, i la línia de continuació de les façanes a la plaça Promontori.

Fase 1. El conjunt de xarxes de serveis: clavegueram, l’enllumenat i l’aigua. Per un costat el deficient estat de la xarxa de sanejament d’aigües fecals, requereix una substitució absoluta de tota la xarxa actual al llarg del Passeig Cipsela. Per altre costat el tipus i insuficient enllumenat, a substituir per una il·luminació amb LED’s, amb major rendiment i menys consum. Finalment la substitució de la xarxa d’aigua potable, actualment amb canonades de fibrociment, a substituir per canonades de fosa dúctil.

Fase 2. A banda de les repercussions sobre les xarxes existents elèctriques d’alta i baixa tensió, com de gas, aigua i telefonia, i les seves millores, la urbanització resol el trànsit de vianants des de les rieres a la platja, així com els accessos del passeig a la platja, per tenir la consideració d’adaptats. Preveurà l’accessibilitat viària al port. La pavimentació de tot el conjunt, el mobiliari urbà, i el disseny de la façana vegetal marítima, valorant les preexistències.

Promotor: Ajuntament de Palafrugell.

Situació: Llafranc (Palafrugell).

http://www.elpunt.cat Seguiment de l’obra

Urbanització àmbit C/Chopitea (Calella de Palafrugell).

L’àmbit d’actuació prevista en el projecte és l’àmbit discontinu que comprèn per una part els terrenys situats a l’encreuament del carrer Chopitea i l’avinguda Antoni J.Rovira i per l’altra els terrenys de la major part de l’illa definida pels carrers Chopitea, Pintor Joan Serra i Ermità Corbera.

L’estructura bàsica de l’actuació està definida pel traçat actual dels carrers del pintor J. Serra i Carrer Ermità Corbera, les seccions tipus dels quals es redissenyen completament. S’augmentarà l’amplada de les voreres en tots els vials, es plantarà arbrat al llarg dels carrers i es completarà la urbanització del carrer Ermità Corbera.

Promotor: Ajuntament de Palafrugell.

Situació: Calella de Palafrugell.

chopiteaok Seguiment de l’obra

 

http://www.elpunt.cat
Admin