Projectes
Millora de la xarxa d’aigua potable i serveis existents de la població de Vilablareix (Girona).

Reurbanització del tram entre la Plaça Perelló i la Ctra. Sta. Coloma, del Carrer Perelló, amb l’objectiu de millorar la seguretat i mobilitat, ordenar els elements de vialitat i augmentar la qualitat dels serveis d’infraestructura.

Els treballs comprenen la millora dels serveis existents soterrats, com ara xarxa d’aigua potable, el soterrament dels serveis de telefonia i enllumenat, així com també el soterrament d’algun tram concret de la xarxa de BT , i l’ampliació de les actuals voreres existents fins a 2m en funció de cada tram, amb nous acabats de paviment, i sempre donant continuïtat a les altres fases anteriors. En quant a mobilitat, es preveu la creació d’un carril bici d’amplada 1,5m, per tal de possibilitar la circulació segura amb bicicleta.

Promotor: Ajuntament de Vilablareix.

Situació: Vilablareix.

Admin