Projectes
Equip de moviments de terres i transport

L’empresa disposa d’un ampli parc de maquinària i vehicles propis, dins la mateixa parcel.la on s’ubica la seu central, a Campllong.

 

Disposem d’aquesta manera de la maquinària i vehicles de transport i d’execució necessaris i adients per executar tots els treballs de moviments de terres i excavacions: retroexcavadores, motonivelladores, pales carregadores, una rasadora,  corrons compactadors, carretons elevadors, dúmpers i giratòries, camions dúmper i camions grua, tractores, góndoles, remolcs, semi-remolcs i altres mitjans auxiliars,  així com una complerta flota de vehicles comercials.

 

Admin